Kwaliteit

Psychologen Praktijk Rina Bakker is aangesloten bij de LVVP. Deze beroepsvereniging draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van psychologen.

Aangesloten zijn bij deze beroepsvereniging houdt in dat je je als psycholoog conformeert aan de eisen, gedragsregels en richtlijnen betreffende het beroepsmatig handelen zoals ze in de beroepscode staan omschreven. Deze beroepscode is gebaseerd op de belangrijkste wet- en regelgeving maar ook op integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Cliënten zijn hierdoor beschermd tegen eventueel onzorgvuldig handelen van de psycholoog. De beroepscode is zowel een leidraad voor het beroepsmatig handelen als een bron van informatie over wat wel en niet verwacht mag worden van de psycholoog en tenslotte ook een maatstaf om het handelen van de psycholoog te kunnen toetsen in het geval er een klacht tegen hem of haar is ingediend. De beroepscode zoals omschreven door de LVVP is te vinden op de website van de beroepsvereniging.

Visitatie: Visitatie is verplicht voor leden van de LVVP. Elk lid wordt eens in de 5 jaar gevisiteerd. Dit is in de statuten opgenomen. De LVVP-visitatie is 5 jaar geldig en is niet inwisselbaar voor visitaties van andere verenigingen, behalve de visitatie van de NVvP (Nederlandse Vereniging van Psychiatrie).
Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en waar nodig aan te scherpen (Certificaat deelname praktijkvisiatie LVVP).

KWALITEITSSTATUUT

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de Generalistische Basis GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De Psychologen Praktijk Rina Bakker is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut:

GOEDGEKEURD KWALITEITSSTATUUT GGZ – VRIJGEVESTIGDEN

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.