Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Psychologen Praktijk Rina Bakker (PRB) gevestigd in Groningen en kantoorhoudende  te Groningen luiden als volgt:

1a.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de PRB  expliciet of impliciet gesloten overeenkomsten en aangegane contracten.

1b.    Alle opdrachten en aangegane contracten van onze opdrachtgevers/cliënten worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

1c.    Voorwaarden van onze opdrachtgevers/cliënten zullen slechts van toepassing zijn op de met ons gesloten overeenkomsten en aangegane contracten voor zover wij dit schriftelijk hebben erkend en bevestigd.

2.    Omdat wij naar beste weten onze gesprekken voeren, onze adviezen geven, onze rapporten uitbrengen etc. aanvaarden wij (behalve bij grove schuld of opzet onzerzijds) geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de gesprekken, adviezen, rapporten etc. in de ogen van de opdrachtgever/cliënt hebben veroorzaakt.

3.    Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens die ons door of namens de opdrachtgever/cliënt zijn verstrekt. Wij zijn niet verplicht de ontvangen gegevens te toetsen.

4.    Alle onkosten die door ons worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever/cliënt komen geheel voor diens rekening, tenzij anders is overeengekomen.

5.    Klachten over de kwaliteit van de gesprekken, adviezen, rapporten etc. moeten zo snel
mogelijk  maar in ieder geval binnen 14 dagen na het gevoerde gesprek, het uitgebrachte advies, het uitgebrachte rapport etc. bij de PRB worden gemeld.
Zij dienen in een aangetekend schrijven te worden bevestigd. De opdrachtgever/cliënt zal nimmer enig recht op terugbetaling of vergoeding kunnen laten gelden.
De PRB acht zich gebonden aan de beroepscode van de LVVP voor zover de artikelen in deze code rationeel bepaald zijn.

6.    Betaling aan de zorgaanbieder vindt in principe rechtstreeks plaats door uw zorgverzekeraar. Wordt uw behandeling niet vergoed dan ontvangt u een factuur van de PPRB. Dit geldt ook voor sessies die niet op tijd zijn afgezegd (no-show). Wanneer de cliënt in gebreke blijft de kosten op de vervaldatum te betalen, dan zal een eerste aanmaning volgen. Indien na de tweede aanmaning geen betaling (binnen de gestelde 8 dagen) volgt van het totale openstaande bedrag dan zullen wij dit bedrag met € 5,= administratiekosten verhogen. Indien vervolgens nog geen volledige betaling volgt (binnen de gestelde 8 dagen) dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan LAVG: Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders te Groningen. Het is mogelijk, in geval van betalingproblemen, een betalingsregeling met de PRB af te spreken.

7.    Ten laste van de opdrachtgever/cliënt komen alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten in verband met de inning van onze vordering. Deze kosten zijn onder meer: aanmanings- en proceskosten, alsmede de kosten van rechtskundige bijstand in verband met de vordering, ook ingeval de kennisneming der vordering tot de competentie van de kantonrechter valt. Wij behoeven overigens niet aan te tonen dat de incassokosten werkelijk zijn gemaakt.

8.    In geval de opdrachtgever/cliënt op enigerlei wijze tegenover ons in gebreke blijft prompt aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan wordt al hetgeen door hem of haar uit hoofde van enigerlei overeenkomst/contact verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar.
De opdrachtgever/cliënt zal in gebreke zijn door het loutere feit van niet tijdige voldoening en/of het niet of niet tijdig verschijnen, zonder dat het nodig is hem of haar door een bevel, exploit of soortgelijke acte in gebreke te stellen.

9.    Op al onze overeenkomsten/contracten is het Nederlands recht van toepassing.

10.  Alle geschillen die tussen ons en de opdrachtgever/cliënt kunnen opkomen, zullen wij onderwerpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Groningen; wij behouden ons het recht voor de procedure ter zake aanhangig te maken voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever/cliënt.

Aldus opgemaakt en gedeponeerd op 1 april 2005 onder nr. 3648 bij de Kamer van Koophandel te Groningen,

Mw drs. T.J. Bakker.