Behandelmethoden

Om tot een adequate behandeling van uw klachten te komen is het naast het creëren van een veilige, open sfeer van belang dat er gekeken wordt welke theorieën en bijbehorende behandeltechnieken passen bij de klachten die u aangeeft.

Binnen de psychologie zijn legio theorieën en therapieën te beschrijven die ieder in de loop van de tijd hun eigen bestaansrecht hebben gekregen.
Voor de behandeling van de klachten zoals ik ze tegenkom binnen de GBGGZ maak ik vooral gebruik van:

ACT: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie (derde generatie gedragstherapie). Hierbij leer je om dingen waar je geen controle over hebt, zoals nare gedachten, angsten of pijn te accepteren in je leven en hier anders mee om te gaan. Dit betekent dat je niet in gevecht gaat tegen gedachten, angst of pijn.  Ook probeer je niet continue om vervelende dingen in je leven te voorkomen of te vermijden. Simpelweg omdat een leven zonder narigheid niet bestaat en omdat het gevecht of de vermijding tegen die narigheid veel energie kost. Energie die te koste gaat van wat waardevol is in jouw leven.  Binnen ACT leer je (vervelende) ervaringen in je leven te accepteren en afstand te nemen van het gepieker in je verstand, dat misschien wel overal commentaar op heeft, het altijd beter weet, of overal nog een extra schep ellende bovenop doet. Ook maak je contact met hetgeen je hier en nu ervaart en breng je je eigen waarden in kaart om actief en toegewijd naar deze waarden te leren handelen.
Dit alles heet het vergroten van je psychologische flexibiliteit.

Cognitieve gedragstherapie:  Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat de manier waarop je denkt invloed heeft op wat je voelt en wat je durft te doen. Negatieve gedachten en aannames kunnen dus zorgen voor negatieve gevoelens en gedragingen.

Oplossingsgerichte Therapie: Oplossingsgerichte therapie is een gesprekstechniek waarbij wordt uitgaan van eigen kracht en zelfredzaamheid in plaats van tekortkomingen en klachten. De gewenste situatie wordt in kaart gebracht en er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gezet kunnen worden om die situatie te bereiken. Er is oog voor oplossingen en er wordt gekeken naar kwaliteiten die je al hebt, maar misschien nog te weinig gebruikt.

Psychodynamische Therapie: Volgens de psychodynamische benadering kennen mensen zowel bewuste als onbewuste drijfveren die van invloed zijn op hun gedachten en gedrag. De bewuste drijfveren herkennen ze als zodanig terwijl ze van de onbewuste geen weet hebben. In sommige gevallen kunnen deze bewuste en onbewuste drijfveren met elkaar botsen. Gedurende de psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met de onbewuste processen waarbij de therapeut zijn cliënt begeleidt bij zijn oplossingsvermogen. Er is hierbij sprake van een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu.

Client Centered Therapie: Cliëntgerichte therapie of rogeriaanse therapie is een vorm van therapie waarin het inzicht van de client in zichzelf centraal staat.  De rol van de therapeut is het reflecteren van gevoelens, zonder vastgestelde therapeutische richting op te leggen (non-directief). Door gesprekken komt de client tot inzichten en emoties die eerst verborgen bleven. Uitgangspunt is de stelling dat de client een volwassen iemand is die best weet wat er met hem/haar aan de hand is. Er zijn voldoende gezonde krachten in de cliënt aanwezig, zodat hij/zij in staat is zelf zijn problemen op te lossen. De therapeut die slechts een begeleidingsfunctie heeft werkt de genezing in de hand door haar totale aanvaarding van de mens mét zijn problemen.

Een combinatie van de boven beschreven therapieën.

Los van deze therapieën ben ik iemand die systemisch denkt. Dit houdt in dat ik bij de behandeling van uw klachten denk in termen van onderlinge samenhang, in contexten. Een mens staat immers niet op zichzelf. Wat gebeurt er in iemand (persoonlijkheid) maar ook: wat gebeurt er om hem/haar heen (persoonlijke omstandigheden, levensgebeurtenissen) en hoe verhouden die beide zich tot elkaar? Ik probeer uw klachten in een breed perspectief te bekijken. Dit doe ik om u meer inzicht te geven in uw klachten en het ontstaan ervan. Op deze manier bent u uiteindelijk beter in staat uw klachten het hoofd te bieden en ze voor de toekomst wellicht te beperken of te voorkomen.